Unit 10 - 12 My family
(Unit 10 - 12 My family)

Učivo a dovednosti
Umět představit a popsat členy rodiny. Některá přídavná jména. Stažené tvary he is = he’s   she is = she’s. Čísla po desítkách 20 -100. Umět vyjádřit svůj věk. Přivlastňovací zájmena  (HIS, HER, MY, YOUR), tvary slovesa TO BE (Are you ...? Yes, I am. No, I’m not.). Píseň "Happy birthday". Číslovky 21 - 99. Umět udat věk spolužáka. Osobní zájmena 1. a 2. os. j . č. Časování slovesa  TO BE pro 1.a 2. os. j. č. Oslovení v angličtině.

family