• Učivo a dovednosti:
  Opakování slovní zásoby, příkazů, přivlastňovací  ´s. Opakování vazby THERE IS/ THERE ARE, popis věcí a zvířat (číslovka + přidavné jméno + podstatné jméno). Opakování slovní zásoby na téma House, vazba THERE IS/ THERE ARE, popis domu a bytu. Opakování slovesa TO BE. Popis koníčků jednotlivých osob, opakování přivlastňovacího pádu. Gerundium – tvary sloves s koncovkou  -ing  ve formě podstatného jména.

  hobby

 • Učivo a dovednosti:
  Umět říkat, co kdo umí/ neumí, sloveso  CAN/ CAN'T ve významu umět/ neumět. Umět popsat dovednosti v oblasti sportu a hudebních nástrojů. Sloveso CAN – otázky a krátké  odpovědi. Umět mluvit o různých sportech. Procvičování slovesa  CAN/CAN'T  ve významu  umět/neumět.

  hobbies

 • Učivo a dovednosti:
  Vyjádření  co mám a nemám rád(a)  I like. , I don´t like. Slovíčka potravin, nápojů, ovoce a zeleniny. Otázka a krátká odpověď  Do you like……?  Yes, I do., No, I don´t. Vyjádření libosti a nelibosti pomocí LOVE, HATE, popis snídaně. Upevňování tvarů se slovesem  LIKE.

  food

 • Učivo a dovednosti:
  Čtyři roční období a počasí. Vazba s -ing po slovese  LIKE. Koncovka -s ve 3. osobě č. jednotného u slovesa LIKE. Otázka What do you like? a What do you like doing? Odpovědi. Koncovka -s ve 3. osobě č. jednotného u slovesa READ a PLAY v přítomném čase prostém. Druhy četby. Postavení "kdy" (on Monday) "jak" (very much) ve větě. Umět mluvit o tom, co lidé dělají nebo nedělají. Zápor pomocí  DOES NOT (DOESN'T) ve 3. os. č. j. u sloves PLAY, READ, LIKE. Collocations se slovesem PLAY.

  sumer

 • Učivo a dovednosti:
  Popis rozvrhu, popis různých činností v různých školních předmětech, předložky ON, IN ve spojení se školními předměty a dny v týdnu. Určování času. Umět mluvit o tom, co dělám v průběhu celého týdne, Present Simple – otázky.

  time

   

 • Učivo a dovednosti:
  Popis oblečení, přítomný čas průběhový se slovesem  WEARI am wearing a shirt. She´s wearing  a white blouse. Popis oblečení (barva, vzorek), přítomný čas průběhový se slovesem WEAR v otázce. Popis oblečení pro různé příležitosti, přítomný čas průběhový – zápor.

  clothes

 • Učivo a dovednosti:
  Umět vyjádřit odkud kdo pochází a kde nyní žije. Umět vyjádřit kdo co dělá,  přítomný čas prostý. Porovnání toho, co kdo dělá ve svém povolání a co dělá v daném okamžiku, přítomný čas průběhový.

  jobs

 • Učivo a dovednosti:
  Velikonoce u nás a v anglicky mluvících zemích. předložkové vazby AT THE TOP, AT THE BOTTOM, IN THE MIDDLE.

  easter

 • Učivo a dovednosti:
  Opakování slovesa  CAN pro vyjádření schopností, popis zvířat. Popis obrázku pomocí přítomného času průběhového, popis pracovního postupu, rozkazovací způsob – pokyny pro přípravu pikniku a sendviče. Popis denních / sezónních činností, vyjádření sledu událostí - THEN ..., AFTER THAT ... Popis oblečení, popis činností typických pro různá povolání, opakování – přítomný čas prostý – otázky s DO, DOES, přítomný čas průběhový.

  picnic

 • Závěrečné testy ke každému tématickému celku.

  J. F. Kenedy

Skip Login