• Úvodní lekce - seznámení s angličtinou.
  Učivo a dovednosti:
  Pozdravy, části dne. Představování - umět se zeptat na jméno a odpovědět. Umět se zeptat jak se daří a odpovědět. Umět se zeptat na neznámou věc a odpovědět. Umět reagovat na základní pokyny učitele. Barvy - umět určit barvu a zeptat se na barvu předmětu. Číslovky 1-10. Umět říci své telefonní číslo a zeptat se na telefonní číslo. Abeceda - umět hláskovat slova.

  alphabet

 • Učivo a dovednosti:
  Věci ve třídě, školní potřeby a jejich barvy. Jednotné číslo podstatných jmen a tvoření množného čísla pomocí "s". Pojmenovávání školních potřeb. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření velikosti big x small. Otázky a krátké odpovědi Is it a......? Yes, it is. x No, it isn’t. Čísla 11-20. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření věku. Porovnání českých a anglických jmen.

  school

 • Učivo a dovednosti
  Umět představit a popsat členy rodiny. Některá přídavná jména. Stažené tvary he is = he’s   she is = she’s. Čísla po desítkách 20 -100. Umět vyjádřit svůj věk. Přivlastňovací zájmena  (HIS, HER, MY, YOUR), tvary slovesa TO BE (Are you ...? Yes, I am. No, I’m not.). Píseň "Happy birthday". Číslovky 21 - 99. Umět udat věk spolužáka. Osobní zájmena 1. a 2. os. j . č. Časování slovesa  TO BE pro 1.a 2. os. j. č. Oslovení v angličtině.

  family

 • Učivo a dovednosti:
  Umět popsat místnosti v domě, určit polohu osob v domě, tázací zájmena  WHO, WHERE. Umět určit velikost předmětu. Osobní a přivlastňovací zájmena pro všechny osoby. Umět vyjádřit svůj původ.

  home

 • Učivo a dovednosti:
  Umět pojmenovat dětské hračky. Představení své oblíbené hračky a hračky svého spolužáka. Neurčitý člen A, AN. Umět určit polohu předmětu, vyjádření stejnosti a rozdílnosti. Umět vyjádřit, že někde něco je pomocí vazby THERE IS, THERE ARE.

  room

 • Učivo a dovednosti:
  Umět popsat části těla a obličeje. I have go, I haven’t got pro 1. os. j. č. Umět podroběji popsat lidi. Sloveso TO HAVE GOT – kladné a záporné tvary. Plné a zkrácené formy pro všechny osoby jednotného a množného čísla kromě 3. os. j. č. Popis přítele.

  friends

 • Učivo a dovednosti:
  Umět popsat domácí zvířátko. Sloveso TO HAVE GOT ve 3. os. j. č. Umět určit domácí zvířátka. Sloveso TO HAVE GOT – otázka. Umět popsat domácí zvířátko a příšerku.

  pet

 • Učivo a dovednosti:
  Vánoce ve Velké Británii, tradiční vánoční písně. Umět napsat vánoční přání.

  christmas

 • Učivo a dovednosti:
  Umět vyjádřit svoje identifikační údaje a údaje svého spolužáka. Umět popsat ztracené zvířátko (osobu). Umět požádat o pomoc.

  lost

 • Závěrečné testy ke každému tématickému celku.

  An idealist

Skip Login